Hämeenkylän omakotiyhdistyksen Säännöt 8.2.2017

HÄMEENKYLÄN OMAKOTIYHDISTYS ry

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Hämeenkylän Omakotiyhdistys ry, Tavastby Egnahemsförening rf. ja sen kotipaikka on Vantaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pientaloasumismuodon lisäämisen ja kehittämisen yleisiä edellytyksiä, toimia pienkiinteistöissä asuvien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Hämeenkylän alueen raken­nettujen kulttuurikohteiden ja –ympäristöjen ajallista monimuotoisuutta, vaalia niiden omi­naisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

Erityisesti on tavoitteena oman kaupunginosan ja lähialueiden alueella valvoa ja kehittää luon­non- ja ympäristönsuojelua sekä edistää ns. kestävän kehityksen huomioonottamista yhdys­kuntasuunnitelmia tehtäessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuk­sia, tekee viranomaisille esityksiä ja anomuksia sekä pyrkii saamaan edustajiaan asianomaisiin kunnallisiin elimiin. Tarvittaessa yhdistys tekee mm. oikaisupyyntöjä, valituksia ja kanteluita eri viranomaisille ja muutoksenhakutuomioistuimille edellä mainittujen päämäärien saavut­tamiseksi.

Yhdistys voi avustaa kohtuullista korvausta vastaan jäseniään kaikissa toimialaansa kuulu­vissa asioissa.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen tai yhteisö, jonka jäsenet ovat Suo­men kansalaisia ja joka asuu Hämeenkylässä tai omistaa kiinteistön tai sen osan Hämeenkyläs­sä ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä erottaa jäsenen, jonka katsotaan toimivan vastoin yhdistyksen etuja.

Yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi Suomen kansalaisen, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäse­nellä ei ole äänioikeutta ellei hän asu tai omista paikkakunnalla kiinteistöä tai osaa siitä.

Yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi määrätään edellisen vuoden syyskokouksessa.

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat kalen­terivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) samaksi ajaksi valittua vara-jäsentä. Näistä puolet on kerrallaan erovuorossa.

Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan keskuudestaan sekä ottaa mahdolliset toimihenkilöt palvelukseen. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai vara­puheenjohtaja sekä puolet johtokunnan jäsenistä osallistuvat päätöksen tekoon.

Johtokunnalla ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimeen eikä sillä ole oikeutta antaa yhdistyksen varoja velaksi muussa tapauksessa kuin että yhdistyksen kokous on sen siihen nimenomaan valtuuttanut.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja aina jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on vähintään kahta viikkoa ennen vuosi­kokousta jätettävä toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.

10§

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa ja varsinainen vuosikokous helmi-huhti­kuussa ja niissä käsitellään seuraavat asiat:

Syyskokouksessa:

 1. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 2. valitaan varsinaiset ja varajäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle,
 3. valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä,
 4. määrätään yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi vuodeksi,
 5. määrätään mahdolliset johtokunnan jäsenten palkkiot,
 6. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten,
 7. tarvittaessa valitaan henkilöt muihin elimiin tai edustustehtäviin, jotka katsotaan tarpeellisiksi,
 8. asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi vuodeksi,
 9. määrätään mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa seuraavana vuonna käytetään. Samoin määrätään miten muut tiedonannot seuraavana vuonna toimitetaan jäsenille,
 10. käsitellään muut syyskokouksen ohjelmaan otetut asiat

Vuosikokouksessa:

 1. esitetään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta, edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto,
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle edelliseltä vuodelta,
 3. käsitellään mahdolliset muut vuosikokouksen ohjelmaan otetut asiat.

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia toimeenpannaan, milloin johtokunta niin päättää tai milloin 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Puheenjohtajan äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.


11§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella syyskokouksessa määrätyssä sanoma­lehdessä ­tai kirjeellä tai ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella.

Syyskokous ja vuosikokous on kutsuttava koolle vähintään 7 vuorokautta, muut kokoukset vähintään 5 vuorokautta, ennen kokousta. Muut tiedonannot saatetaan jäsenistön tietoon edellisen vuoden syyskokouksessa päätetyllä tavalla.

Johtokunta kutsutaan koolle henkilökohtaisella tiedonannolla joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse 3 vuorokautta ennen kokousta silloin kun puheenjohtaja tai puolet johtokunnan jäsenistä haluavat kokoon kutsumista.

12§

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

13§

Yhdistyksen sääntöjen muutos tai yhdistyksen purkaminen voi tapahtua kahden peräkkäisen kokouksen, joiden väli on vähintään 14 vuorokautta, päätöksellä, jos saapuvilla olevista 3/4 kannattaa ehdotusta. Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, on sen omaisuudesta päätettävä, miten se on käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota yhdistys on harrastanut viimeisen yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

14§

Muuten noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.